Programmalijnen

Alle scholen geven op hun eigen manier en op eigen tempo vorm aan gepersonaliseerd leren. Om de scholen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen en om de opgedane kennis bij elkaar te brengen, is op LVO-breed niveau een programmaorganisatie gevormd. Deze bestaat uit verschillende werkgroepen, ieder met eigen taken en expertises: het programmateam, de klankbordgroep en de ondersteunende programmalijnen.

 

Programma-organisatie

Programmateam

Het programmateam is faciliterend en ondersteunend aan het proces en werkt in een netwerkorganisatie.

Kartrekkers programmalijnen

Klankbordgroep (linking pins per cluster)

De leden van de klankbordgroep komen iedere twee maanden bijeen en bespreken met het programmateam wat er leeft op de scholen en welke ontwikkelingen er zijn. Zij kunnen o.a. vragen en behoeften uit hun eigen cluster aangeven, mooie praktijkvoorbeelden van maatwerk delen en vragen weer verder in de organisatie uitzetten.

  • Noord – Zwanetta Por
  • Weert – Frank Stals
  • Westelijke Mijnstreek – Fons van de Wal
  • Parkstad – Diana Kusters
  • Maastricht – Belinda Westera
  • Heuvelland – Rob Mennen
OpMaat is een continu proces van verandering en verbetering