Collegiale visitaties

OpMaat gaat over echte verandering in de dagelijkse gang van zaken van LVO-scholen. Hierbij kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren en samen richting geven aan het onderwijs. De tools die we hierbij inzetten zijn onder meer zelfevaluaties en collegiale visitaties.

 

Periodiek en LVO-breed

Een visitatieronde bestaat steeds uit zelfevaluatie, gevolgd door een collegiale visitatie en, een jaar later, een terugkombezoek. Daarna start de cyclus opnieuw. Zo blijven scholen met elkaar in contact. Bij een visitatieronde zijn steeds zo’n duizend LVO-collega’s, leerlingen en ouders betrokken bij visitaties op 24 schoollocaties van LVO. Visitatiecommissies gaan op de bezochte school het gesprek aan over gepersonaliseerd, adaptief onderwijs. De school krijgt een persoonlijk advies en op LVO-niveau kunnen we uit deze adviezen trends halen en die vertalen in een ondersteuningsprogramma.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een kritische blik van elke afzonderlijke school naar de plek die OpMaat op dit moment heeft en het perspectief voor de toekomst. De zelfevaluatie vormt de basis voor de collegiale visitatie die erop volgt.

Collegiale visitatie

We willen tweejaarlijks alle LVO-scholen laten bezoeken door een collegiale visitatiecommissie. Zo’n commissie bestaat uit verschillende LVO-medewerkers die geen oordeel komen vellen, maar kijken wat de school zich heeft voorgenomen, wat hiervan al is gerealiseerd en wat de betrokkenen (medewerkers, ouders en leerlingen) daarvan merken en vinden. De visitatiecommissie spiegelt wat ze aantreft, plaatst dat in een breder kader, trekt conclusies en doet suggesties. Los van de inhoudelijke opbrengst zorgt collegiale visitatie zelf voor de nodige bekendheid en bewustwording binnen scholen voor de doelstellingen van OpMaat. Zo voedt de visitatie zelf dus ook al de discussie over maatwerkonderwijs en dat alleen is al winst.

Trendrapportages

De uitkomsten van zelfevaluaties en collegiale visitaties koppelen we terug aan de scholen in de vorm van een trendrapportage. Hierin schetsen we het overall beeld dat naar voren komt na analyse van de afzonderlijke evaluaties of visitaties. De gebundelde inzichten, knelpunten, successen en uitdagingen zorgen voor herkenbaarheid en inspiratie.

Enkele inzichten uit de laatste trendrapportage (visitaties voorjaar 2017):

  • De visitaties waren een succes, alleen al door het feit dat collega’s bij elkaar op bezoek gingen. Voor sommige collega’s was dit letterlijk de eerste keer dat ze gericht konden kijken op een andere (LVO)-locatie.
  • Locatiedirecteuren geven zelf aan meer met onderwijsvernieuwing bezig te willen zijn, maar komen daar in de dagelijkse praktijk nog te weinig aan toe.
  • Onder teamleiders en sectievoorzitters is vaak nog onduidelijkheid over de rol en positie, waardoor onderwijsontwikkeling soms wordt belemmerd. Maatwerk leeft! Alle scholen zijn ermee bezig, maar ervaringen worden weinig gedeeld met elkaar. Veel in de vorm van uitproberen, in de vorm van pilots.
  • Er is behoefte aan behoefte aan ‘een andere manier van lesgeven en motiveren’, maar er is nog onvoldoende duidelijk wat de mogelijkheden zijn.
  • Erkend wordt dat gebruik ICT veel kan betekenen in differentiëren en personaliseren, maar op veel scholen is dit nog het terrein van specialisten en medewerkers die vanuit persoonlijke interesse expertise hebben opgebouwd.
  • Het systeem dat we kennen wordt steeds verder verbeterd, zonder dat het systeem zelf ter discussie staat. Maatwerk wordt vaak gekoppeld aan extra programma’s, buiten het reguliere onderwijsprogramma. Dit legt echter weer extra druk op het lesrooster.

Verder lezen

Download de trendrapportage voor nog veel meer interessante observaties, uitspraken en conclusies via LVO Intranet> Onderwijs > OpMaat

Reageren

Wil je hier meer over weten of je mening delen? Laat van je horen.

Programmamanager: Jeffreye Vossen

Kartrekker collegiale visitaties: Peter-Mathijs Linsen

OpMaat is een continu proces van verandering en verbetering